มาตรฐานการผลิต ISO และ Certificateต่างๆ

Management System as per ISO 9001:2015

ใบรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ด้านการจัดการคุณภาพโรงงานและการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านทั้งเป็นว่าจ้างรับผลิตออกแบบชิ้นงานจากภายนอกหรือภายในและควบคุมสภาพแวดล้อม ในการทำงานตามเงื่อนไขของ URS

9001
9001

Management System as per 14001:2015 (English Ver.)

ใบรับรองคุณภาพ ISO 14001 : 2015 ด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมซึ่งทางบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองจาก TUV NORD ที่ได้ทำการรับรองว่าเราผ่านการตรวจสอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในงานด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านตามกระบวนการเชื่อมและชุบสี

9001

Management System as per 16949:2016

ใบรับรองคุณภาพ ISO/TS 16949 : 2016 ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์และ ISO/TS 16949 นี้เป็นมาตรฐานสากลที่เกิดจากองค์การ ISO, BIG 3 โดยผนวกข้อกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคและข้อกำหนด ISO9001:2008 ไว้ด้วยกันเพื่อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ส าหรับการออกแบบ/พัฒนา การผลิต การ ติดตั้ง และการบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ประยุกต์ใช้ในองค์กรของตน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ สำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การเน้นการป้องกันความบกพร่อง การลดความฝันแปร และการสูญเสียในห่วงโซ่ของการส่งมอบ

9001 9001

Green Industry ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว

Green Industry ระดับที่ 3 คือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับและการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ

9001

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาที่ประกอบการ

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาที่ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน มีการจัดสวัสดิการแรงงาน ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี มีความสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง ลดความสูญเสีย เกิด ขวัญกำลังใจ ครอบครัวอบอุ่น ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน

9001

มรท.8001-2553

มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย มรท.8001 - 2553 มาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทยจัดทำขึ้นตามกรอบของรัฐธรรมนญู แห่งราชอาณาจักรไทย บทบัญญัติของกฎหมายแรงงานที่ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน สวัสดิการแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์ ตลอดจนอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และ องค์การสหประชาชาติ ทั้งนี้เนือหาจะครอบคลุมไปถึงขึ้อกําหนดด้านแรงงานที่ประกาศใช้ โดยองค์การต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

9001

Thailand trust mark

Thailand trust markThailand Trust Mark คือตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสินค้าและบริการของไทยที่ผลิตในประเทศไทย T Mark มอบคุณภาพที่คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าสินค้าและการบริการของไทยที่ได้รับรองจาก T Mark จะเสนอคุณภาพที่ยอดเยี่ยมระดับโลกรวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยิ่งไปกว่านั้น T Mark ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย เมื่อไรก็ตามที่ได้เห็นสัญลักษณ์นี้ ผู้ซื้อจะมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะได้รับสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดที่ประเทศไทยนำเสนอให้

9001