มาตรฐานการผลิต ISO และ Certificateต่างๆ

Management System as per ISO 9001:2008

ใบรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ด้านการจัดการคุณภาพโรงงานและการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านทั้งเป็นว่าจ้างรับผลิตออกแบบชิ้นงานจากภายนอกหรือภายในและควบคุมสภาพแวดล้อม ในการทำงานตามเงื่อนไขของ TUV NORD

9001

Management System as per 14001:2004 (English Ver.)

ใบรับรองคุณภาพ ISO 14001 : 2004 ด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมซึ่งทางบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองจาก TUV NORD ที่ได้ทำการรับรองว่าเราผ่านการตรวจสอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในงานด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านตามกระบวนการเชื่อมและชุบสี

9001

Management System as per 14001:2004 (Thai Ver.)

ใบรับรองคุณภาพ ISO 14001 : 2004 ด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมซึ่งทางบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองจาก TUV NORD ที่ได้ทำการรับรองว่าเราผ่านการตรวจสอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในงานด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านตามกระบวนการเชื่อมและชุบสี

9001

Management System as per 16949:2009

ใบรับรองคุณภาพ ISO/TS 16949 : 2009 ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์และ ISO/TS 16949 นี้เป็นมาตรฐานสากลที่เกิดจากองค์การ ISO, BIG 3 โดยผนวกข้อกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคและข้อกำหนด ISO9001:2008 ไว้ด้วยกันเพื่อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ส าหรับการออกแบบ/พัฒนา การผลิต การ ติดตั้ง และการบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ประยุกต์ใช้ในองค์กรของตน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ สำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การเน้นการป้องกันความบกพร่อง การลดความฝันแปร และการสูญเสียในห่วงโซ่ของการส่งมอบ

9001

Green Industry ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว

Green Industry ระดับที่ 3 คือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับและการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ

9001

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาที่ประกอบการ

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาที่ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน มีการจัดสวัสดิการแรงงาน ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี มีความสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง ลดความสูญเสีย เกิด ขวัญกำลังใจ ครอบครัวอบอุ่น ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน

9001